مودال پایه

با کلیک کردن بر روی دکمه زیر، نسخه ی نمایشی مدل را تغییر دهید. آن را از بالای صفحه اسلاید و از بین می رود.

پیمایش محتوای طولانی

هنگامی که مودال برای نمایشگر یا دستگاه کاربر بیش از حد طول می کشد، آنها مستقل از صفحه خود حرکت می کنند.

عمودی محور

Add .modal-dialog-centered to .modal-dialog to vertically center the modal.

اندازه های اختیاری

Modals have two optional sizes, available via modifier classes to be placed on a .modal-dialog. These sizes kick in at certain breakpoints to avoid horizontal scrollbars on narrower viewports.

محتوای متنوع متغیر

Have a bunch of buttons that all trigger the same modal with slightly different contents? Use event.relatedTarget and HTML data-* attributes (possibly via jQuery) to vary the contents of the modal depending on which button was clicked.

Below is a live demo followed by example HTML and JavaScript. For more information, read the modal events docs for details on relatedTarget.

نتایج جستجو
هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

حراج

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید