مثال پایه

باز به سمت چپ <button class="btn btn-lg btn-primary ladda-button basic-ladda-button" data-style="expand-left">Click me</button>

باز به سمت راست <button class="btn btn-lg btn-primary ladda-button basic-ladda-button" data-style="expand-right">Click me</button>

تغییرات دکمه
دکمه های منظم
دکمه های کوچک
نتایج جستجو
هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

حراج

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید