20038 تومان

فروش در ماه جاری

صفحات / بازدید
2065
کاربر جدید
465
هفته گذشته
23456
7038 تومان

فروش در هفته جاری

صفحات / بازدید
2065
کاربر جدید
465
هفته گذشته
23456

فروش در ماه جاری

80765

فروش در ماه گذشته

10765

2070 حراجی

100 هزینه

4000 حراجی

2000 هزینه

3070 حراجی

1770 هزینه

فروش سال گذشته در مقابل سود

# نام آواتار ایمیل وضعیت اقدام
1 اسم فرضی Smith@gmail.com فعال
2 اسم فرضی Jhon@gmail.com در انتظار
3 اسم فرضی Otto@gmail.com غیر فعال
# محصول تاریخ قیمت وضعیت اقدام
1 ساعت 1397-10-20 30 تومان تحویل داده شده
2 آیفون 1397-10-01 30 تومان0 در انتظار
3 ساعت 1397-10-20 30 تومان تحویل نداده
# نام آواتار ایمیل وضعیت اقدام
1 اسم فرضی Smith@gmail.com فعال
2 اسم فرضی Jhon@gmail.com در انتظار
3 اسم فرضی Otto@gmail.com غیر فعال
# محصول تاریخ قیمت وضعیت اقدام
1 ساعت 1397-10-20 30 تومان تحویل داده شده
2 آیفون 1397-10-01 30 تومان0 در انتظار
3 ساعت 1397-10-20 30 تومان تحویل نداده
نتایج جستجو
هدفون 1

ابزارک

30 تومان0 400 تومان

حراج

هدفون 1

ابزارک

30 تومان0 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

30 تومان0 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

30 تومان0 400 تومان

جدید