کانال تلگرام لـطــفــأ🐑گــوســـفــــنـــد🐑نـــبـــاشــــیـــد
نام کاناللـطــفــأ🐑گــوســـفــــنـــد🐑نـــبـــاشــــیـــد
آدرس کانالgosfand_nabashid2
توضیحاتپس ازماندن درکانال ((لـطــفــأگــوســـفــــنـــدنـــبـــاشــــیـــد)) خواهیددانست:اگرمیخواهیددشمنتان راناراحت کنید،سکوت کنیدوآن راتنهابگذارید. همچنان میتوانید ((بخاطربسپارید،یادبگیرید،انجام دهید)) تادرزندگی ادم موفقی باشید.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

35