کانال تلگرام تجهیزات هوشمند دی
نام کانالتجهیزات هوشمند دی
آدرس کانالdaytniir
توضیحاتتجهیزات RFID، راهکارهای هوشمندسازی بر مبنای RFID، مدیریت هوشمند پارکینگ، گیت های فروشگاهی متنی بر RFID و ...
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

94