کانال تلگرام علمی، پزشکی و آمارها
نام کانالعلمی، پزشکی و آمارها
آدرس کانالelmilor
توضیحاتعلمی، پزشکی و آمارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزانه دو یا سه مطلب از مهمترین اطلاعات و آمارها بدون تبلیغ
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

11235